http://www.dreamstime.com/stock-photography-conflict-couple-sad-sitting-couch-having-quarrel-image36972522

Wanneer kan je een beroep doen op een bemiddelaar?

In sommige situaties is het mogelijk om – zonder hulp van deskundigen – in onderling overleg afspraken te maken of een meningsverschil tussen mensen op te lossen. Soms is het echter moeilijk of zelfs onmogelijk om zonder hulp een oplossing te vinden waar iedereen zich goed bij voelt, bijvoorbeeld omwille van één van volgende redenen:

 • één of alle betrokkenen bezitten te weinig onderhandelingsvaardigheden;
 • één van de betrokkenen of alle betrokkenen zijn te emotioneel om zakelijk te overleggen;
 • één van de betrokkenen vertrouwt de ander onvoldoende of alle betrokkenen vertrouwen elkaar onvoldoende;
 • de betrokkenen hebben te weinig informatie;
 • de betrokkenen zitten vast in onverzoenbare standpunten;

Als één of meer van deze redenen aanwezig zijn, kan je de hulp inroepen van een bemiddelaar.

Beroep doen op een bemiddelaar betekent dat 2 of meer partijen een onafhankelijke derde – een bemiddelaar – inschakelen om tot een oplossing te komen voor hun conflict, een oplossing waar iedereen zich goed bij voelt. Een bemiddelaar in familiezaken richt zich op meningsverschillen en conflicten binnen de familiale context.

De erkend bemiddelaar kan ingeschakeld worden om te bemiddelen

 • als (on)gehuwden uit elkaar gaan;
 • tussen apart wonende ouders m.b.t. de kinderen;
 • tussen familieleden;

Bemiddeling is niet alleen gericht op het oplossen van conflicten. Het is ook helpend om conflicten te vermijden. 

Wat doet een erkend bemiddelaar?

Als bemiddelaar bied ik een context aan waarbinnen de betrokkenen stap voor stap geholpen worden om

 • hun standpunten toe te lichten;
 • bezorgdheden en wensen van alle betrokkenen te verkennen;
 • oplossingen te zoeken die rekening houden met wat ieder belangrijk vindt. 

Om deze context te creëren zal ik als de bemiddelaar

 • regels invoeren die het mogelijk maken om op een efficiënte manier met elkaar te praten;
 • alle informatie verstrekken die u nodig hebt om tot gepaste afspraken te komen;
 • ervoor zorgen dat iedereen evenveel invloed heeft op de inhoud van de gesprekken;
 • voor iedereen evenveel werken en geen partij kiezen noch beslissingen nemen in uw plaats.

Onderhandelen via een bemiddelaar verschilt van de onderhandelingen tussen 2 advocaten. De 2 advocaten zoeken elk een oplossing die goed is voor hun eigen cliënt. Als bemiddelaar spoor ik jullie aan om een oplossing te zoeken die goed is voor alle betrokkenen.

Onderhandelen via een bemiddelaar verschilt ook t.o.v. werken met een notaris. Een notaris treedt op als juridisch raadsman. Hij geeft zijn advies, doch bespreekt niet altijd alle opties met hun voor- en nadelen. Daarnaast heeft de notaris vaak weinig oog voor de emotionele en relationele aspect van bijvoorbeeld een scheiding op de betrokkenen en hun kinderen. De bemiddelaar geeft informatie, maar dringt zijn eigen mening niet op en heeft oog voor alle aspecten van een conflict / scheiding.

Wat zijn de kenmerken en mogelijke effecten van bemiddeling?

Beroep doen op een bemiddelaar om een scheiding te regelen of meningsverschillen op te lossen, heeft volgende kenmerken en mogelijke effecten:

 • bemiddeling bevordert de directe communicatie;
 • bemiddeling voorkomt escalatie van het conflict;
 • de bemiddelaar zorgt ervoor dat de betrokkenen over alle informatie beschikken die ze nodig hebben om tot gepaste afspraken te komen;
 • bij bemiddeling is er naast het juridische ook aandacht voor het relationele en emotionele aspect van het conflict;
 • er wordt rekening gehouden met de verlangens, de behoeften en de bezorgdheden van alle betrokkenen;
 • de bemiddelaar waakt erover dat kinderen niet klem raken in het ouderconflict;
 • de betrokkenen komen zelf tot een oplossing na gezamenlijk overleg. De beslissing wordt niet opgelegd. Dergelijke afspraken maken meer kans om in de toekomst nageleefd te worden;
 • deze vorm van communicatie opent mogelijkheden om toekomstige conflicten aan te pakken;
 • bemiddeling is maatwerk. Er wordt niet gewerkt met standaardovereenkomsten, maar er wordt gezocht naar een overeenkomst die aangepast is aan de concrete situatie van de betrokkenen;
 • bemiddeling is een betaalbare manier om uw probleem op te lossen.

Hoe verloopt een bemiddeling?

Een bemiddeling bestaat uit verschillende sessies. Hoelang een bemiddeling duurt, hangt af van verschillende factoren (o.a. de omvang van de meningsverschillen). Het is met andere woorden moeilijk voorspelbaar hoeveel sessies er nodig zullen zijn om tot een akkoord te komen. Gemiddeld zijn het er 5, maar het kunnen er ook meer of minder zijn. Iedere situatie is immers anders.

Een sessie duurt in principe anderhalf uur.

Tijdens het eerste gesprek informeer ik jullie over de verschillende manieren die er bestaan om tot een oplossing / overeenkomst te komen. Concreet wordt er stilgestaan bij vragen zoals:

 • hoe willen jullie het conflict oplossen?
 • hoe willen jullie de scheiding regelen?
 • willen jullie zelf beslissen of laten jullie dat over aan een rechter?
 • onderhandelen jullie zelf of laten jullie advocaten in jullie plaats onderhandelen?

Er wordt informatie gegeven over de verschillende mogelijkheden waarbij voor- en nadelen van de verschillende trajecten worden besproken. Als u kiest voor een ander traject dan bemiddeling, dan stopt hier de bemiddeling.

Als je ervoor kiest om met de hulp van een bemiddelaar zelf met elkaar in gesprek te gaan en zelf beslissingen te nemen, dan wordt er een inventaris gemaakt van de thema’s waarover er meningsverschillen bestaan of thema’s waarover jullie onvoldoende informatie hebben om beslissingen te kunnen nemen. Er wordt nagegaan wat de wensen en bekommernissen zijn van de betrokkenen. Een antwoord wordt gezocht op de vraag: wat zijn de criteria waaraan de oplossingen dienen te voldoen opdat deze door alle betrokkenen als goede oplossingen zouden ervaren worden? Er wordt informatie gegeven over de verschillende thema’s en vervolgens wordt er gezocht naar oplossingen / regelingen die passen bij de wensen, bekommernissen en criteria van de betrokkenen.

Als er oplossingen gevonden zijn die voor alle betrokkenen aanvaardbaar zijn, kunnen deze afspraken genoteerd worden in een overeenkomst. Deze overeenkomst wordt door de betrokkenen én de bemiddelaar ondertekend.

Indien je dit wil, kan je na een (echt)scheidings- of ouderschapsbemiddeling met de opgemaakte overeenkomst naar de rechtbank stappen om de overeenkomst te laten homologeren door een rechter (hierdoor wordt de overeenkomst juridisch ook afdwingbaar) of om de procedure echtscheiding door onderlinge toestemming op te starten op de rechtbank.