Je kan bij mij terecht voor relatie-, traject, scheidings-, ouderschaps- en familiale bemiddeling. Op deze pagina vind je meer informatie omtrent deze verschillende soorten bemiddelingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is relatiebemiddeling?

Stel, je wil scheiden en jouw partner niet. Je hebt dan twee keuzes: ofwel kies je voor een gerechtelijke echtscheidingsprocedure (EOO) met een mogelijke vechtscheiding tot gevolg ofwel kies je ervoor om samen met jouw partner naar de relatie te kijken d.m.v. relatiebemiddeling.

Als bemiddelaar help ik jullie bij het bespreken van de moeilijkheden die jullie ervaren. Samen kunnen jullie vervolgens onderzoeken of er naast een scheiding nog andere mogelijkheden zijn om de problemen op te lossen (bv. relatietherapie, proefscheiding, …).

Wat is trajectbemiddeling?

Als de beslissing tot uit elkaar gaan is genomen, maar je weet nog niet goed welke weg je wil volgen om regelingen te treffen, dan kan trajectbemiddeling jou hierbij helpen.

Tijdens deze bemiddeling worden de verschillende wegen naast elkaar geplaatst met hun voor- en nadelen. Goed geïnformeerd kan je beslissen: zelf beslissen of rechter laten beslissen / hulp inschakelen van advocaat / notaris of bemiddelaar in familiezaken.

Wat is (echt)scheidingsbemiddeling?

Als een koppel beslist om uit elkaar te gaan dan is dit een pijnlijk proces voor alle betrokkenen. Allerlei emoties steken de kop op en gelijktijdig dient er heel wat geregeld te worden: er dient beslist te worden wat er met het huis gebeurt, hoe de meubelen / het geld en de schulden worden verdeeld, of er al of niet persoonlijk onderhoudsgeld aan de (ex)partner wordt betaald, wat er gebeurt met de verzekeringen, hoe de zorg voor de kinderen wordt opgenomen, …

(Echt)scheidingsbemiddeling kan op dat moment een hulp zijn voor partners die zelf de gevolgen van deze scheiding constructief willen regelen.

Scheiden is immers meer dan een juridisch gebeuren. Het is een veranderingsproces (emotioneel, financieel, relationeel, …). Het is het verleden zo vorm geven dat je verder kan met jouw leven. Als bemiddelaar help ik jullie bij dit veranderingsproces.

Als bemiddelaar begeleid ik jullie opdat het voor jullie mogelijk is om alles zelf te regelen. Zo zorg ik ervoor dat jullie alle objectieve informatie hebben die jullie nodig hebben om tot afspraken te kunnen komen (informatie i.v.m. onroerend goed, fiscaliteit, kinderen, sociale zekerheid, verzekeringen, …). Daarnaast heb ik als bemiddelaar ook oog voor het relationele en emotionele aspect van de scheiding en de mogelijke reacties van de kinderen op de scheiding.

Beroep doen op deze vorm van bemiddeling kan op het moment dat

  • je op zoek bent naar informatie omtrent de verschillende scheidingswegen en – procedures,
  • een ongehuwd koppel beslist om apart te gaan wonen,
  • gehuwden beslissen om (tijdelijk) apart te gaan wonen (feitelijke scheiding),
  • gehuwden beslissen om te scheiden door onderlinge toestemming en zelf de overeenkomst willen opmaken
  • gehuwden tijdens een EOO-procedure alsnog een overeenkomst willen bereiken in onderling overleg.

Wat is ouderschapsbemiddeling?

Na een (echt)scheiding kunnen de omstandigheden veranderen waardoor de afspraken m.b.t. de kinderen – die gemaakt werden op het moment van de (echt)scheiding – niet meer toepasbaar zijn. Ook kunnen er tussen de ouders na een scheiding meningsverschillen zijn m.b.t. de kinderen inzake bv. de schoolkeuze, de verblijfsregeling, …

Als ouders met de hulp van een bemiddelaar deze meningsverschillen zelf willen oplossen, kunnen ze dit via ouderschapsbemiddeling. Bij deze vorm van bemiddeling wordt er aandacht besteed aan het feit dat partners ex-partners kunnen worden, maar ouders kunnen geen ex-ouders worden. Dit betekent dat ex-partners via hun kinderen levenslang een band blijven hebben met elkaar. Als mensen hun rol als ex-partner en hun rol als ouder met elkaar verwarren, kan dit heel wat problemen met zich meebrengen. Als bemiddelaar help ik jullie om deze rollen van elkaar te onderscheiden en help ik jullie om afspraken te maken die voldoen aan de bekommernissen van alle betrokkenen.

Om de problemen aan te pakken is het belangrijk dat er op een constructieve manier met elkaar als ouders in dialoog wordt gegaan. Zodoende kunnen er afspraken gemaakt worden die beide ouders en de kinderen niet alleen aanvaarden, maar ook ondersteunen en uitvoeren. Als bemiddelaar help ik jullie om deze dialoog op gang te brengen. Hierbij help ik jullie niet alleen om stil te staan bij jullie respectievelijke bezorgdheden, noden en wensen, maar ook bij die van de kinderen. Door middel van ouderschapsbemiddeling worden er afspraken gemaakt omtrent: het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en / of de kostenregeling.

Met betrekking tot het ouderlijk gezag dient er afgesproken te worden wie het recht heeft om belangrijke beslissingen te nemen over de persoon en de goederen van het kind. Sinds de wet van 13 april 1995 spreken we niet meer van bezoekrecht en hoederecht. Deze wet bepaalt dat ouders na de ontbinding van hun relatie gezamenlijk het ouderlijk gezag blijven uitoefenen ten aanzien van hun kind. Hoewel gezamenlijk ouderlijk gezag de wettelijke voorkeursregeling is, mogen ouders ook voor een andere gezagsregeling kiezen, namelijk exclusief ouderlijk gezag of een gezagsregeling op maat. Tijdens de ouderschapsbemiddeling wordt er informatie gegeven omtrent de verschillende mogelijkheden en wordt er stilgestaan bij de concrete toepassing van het ouderlijk gezag.

Met betrekking tot de verblijfsregeling dient er afgesproken te worden waar het kind wanneer verblijft. De ouders zijn vrij om die verblijfsregeling te kiezen die best bij hun situatie past. Iedere situatie en ieder kind is immers anders. De bemiddelaar helpt ouders stil staan bij de verschillende mogelijkheden en de mogelijke impact van een regeling op het kind.

Het feit dat ouders apart wonen, ontslaat hen niet van hun wettelijke verplichting om te betalen voor de opvoeding van hun kind. Bijgevolg dienen er via de kostenregeling afspraken gemaakt te worden omtrent de wijze waarop deze wettelijke verplichting door iedere ouder zal gebeuren nu ze apart wonen. Als bemiddelaar help ik ouders om afspraken te maken omtrent wie wat betaalt en met welk geld. Desgewenst geef ik de ouders informatie omtrent de kosten van een kind, de mogelijkheden m.b.t. de belastingen (kind fiscaal ten laste / onderhoudsgeld), kinderbijslag, domicilie, …

Wat is familiale bemiddeling?

Naast bemiddeling voor / tijdens of na een (echt)scheiding kunnen er ook tussen familieleden conflicten zijn waarbij de hulp van een bemiddelaar helpend kan zijn om tot een oplossing te komen.

Voorbeelden: conflicten rond de erfenis, conflicten tussen ouders en kinderen, conflicten in familiebedrijven, …

Ook voor dit soort bemiddeling kan u bij DIALOOG terecht.

Al deze bemiddelingen kunnen zowel toegepast worden in een buitengerechtelijke als in een gerechtelijk kader.