• Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en door ons voor akkoord ondertekend, zijn deze algemene voorwaarden steeds van toepassing en beheersen zij de relatie tussen ons en onze medecontractant.
  • Annulering van een sessie dient uiterlijk 48 uren op voorhand te gebeuren. Indien een sessie wordt geannuleerd binnen de 48 uren voorafgaand aan de aanvang van de sessie, dan is de medecontractant ons een verbrekingsvergoeding van 50 % van de waarde van de voorziene sessie verschuldigd. Indien de medecontractant zonder verwittiging op zijn of haar sessie afwezig is, dan is de medecontractant ons een verbrekingsvergoeding van 100 % van de waarde van de sessie verschuldigd. Indien de medecontractant een consument is, dan is de medecontractant – indien wij de sessie minder dan 48 uren op voorhand annuleren – gerechtigd op een gelijkaardige verbrekingsvergoeding. Dit is niet van toepassing bij overmacht
  • Tenzij anders vermeld zijn alle facturen contant en zonder korting betaalbaar te Ieper. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verschuldigde bedrag verhoogd met een intrest gelijk aan de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2%, met een minimum intrestvoet van 12% per jaar, vanaf de vervaldag.
  • In geval van niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het bedrag ervan ambtshalve verhoogd met 10%, met een minimum van 125,00 € en een maximum van 2.500,00 €, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten. Per aanmaning die wij de medecontractant wegens wanbetaling dienen te sturen, wordt het verschuldigde factuursaldo met 7,00 € administratiekosten verhoogd.
  • Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing, zonder dat enige verwijzingsregel kan leiden tot de toepassing van een ander recht. Gebeurlijke geschillen van alle aard behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en vredegerechten met (afdelings)zetel te Ieper, zelfs wanneer de betaling bedongen is met cheques of wissels.